- Gerbrig Rommerts Ettema ca 1830 Gaast getrouwd/relatie met: Johannes Steffens de Boer 1 mei 1821 Wonseradeel
    - Jetse Taekes Ettema 3 maart 1807 Ferwoude getrouwd/relatie met: Geertje Johannes van der Meulen 29 juni 1806 Workum
    + (1) Jitske Idzes Ettema getrouwd/relatie met: Rintje Johannes de Boer
    + (1) Meindert Ettema ca 1833 Gaast getrouwd/relatie met: Grietje Bergsma 19 januari 1836 Oudemirdum
    - Sijdske Ettema 25 april 1871 Gaast getrouwd/relatie met: Johannes Flapper 30 november 1870 Franekeradeel
    + (10) Trijntje Rommerts Ettema ca 1764 getrouwd/relatie met: Klaas Simmes van der Meer 12 mei 1760 Abbega