+ (1) Anna Bruinsma 28 maart 1885 Warga getrouwd/relatie met: Franciscus Poelsma 11 oktober 1884 Oosterens-Roodhuis
    - Anne Bruuinsma 20 december 1890 Wonseradeel
    + (3) Antje Rieks Bruinsma ca 1790 getrouwd/relatie met: Tjeerd Mevis Rinia ca 1790
    - Antje Bruinsma 25 juni 1885 Wonseradeel
    - Antje Bruinsma 3 juli 1887 Wonseradeel
    - Bouwe Pieters
    - Hilbrand Bruinsma 15 mei 1876 Arum getrouwd/relatie met: Folkertje van Gorkum ca 1888 Arum
    - Hinke Bruinsma ca 1894 Bolsward getrouwd/relatie met: Ruurd Adema ca 1888 Makkum
    - Houkje Jelles Bruinsma getrouwd/relatie met: Abraham Visser
    - Jan Bruinsma 30 augustus 1879 Wonseradeel getrouwd/relatie met: Jetske Damstra ca 1883 Arum
    + (2) Jelle Bruinsma 18 oktober 1888 Arum getrouwd/relatie met: Alida Dijkstra ca 1892 Koudum
    + (11) Johannes Bruinsma 26 januari 1843 Arum getrouwd/relatie met: Houkjen Mensonides 27 september 1853 Hidaard
    - Johannes J Bruinsma 27 mei 1893 Arum getrouwd/relatie met: Roelofje Wedman ca 1896 Akkrum
    - Nieske Bruinsma getrouwd/relatie met: Piet Altena 3 mei 1943 Nij Amerika
    + (2) Petronella Hendrina Maria Bruinsma getrouwd/relatie met: Johan Gerrit Altena 24 februari 1943 Enter
    + (2) Pieter Bruinsma
    - Rigtje Bruinsma 31 maart 1881 Wonseradeel
    - Rigtje Bruinsma 4 juli 1882 Wonseradeel
    - Rigtje Bruinsma 27 juli 1883 Arum getrouwd/relatie met: Johannes van der Schel ca 1882 Arum
    - Rinske Lykeles Bruinsma ca 1814 Almenum getrouwd/relatie met: Sake Oenes de Bruin 9 januari 1818 Wymbritseradeel
    - Siebrigje Bruinsma getrouwd/relatie met: Sjouke Posthumus 27 april 1866 Bolsward
    - Sietze Bruinsma 15 september 1877 Arum getrouwd/relatie met: Yfke Reitsma ca 1881 Arum
    + (1) Wobbeltje Pieters Bruinsma 27 december 1816 Witmarsum getrouwd/relatie met: Pieter Reins Miedema 26 december 1805 Burgwerd
    - Ymkje Gerbens Bruinsma 17 oktober 1850 Bozum getrouwd/relatie met: Pieter Sjoerds Pietersma 15 oktober 1845 Westhem