+ (1) Anke Joukes Bouma ca 1809 getrouwd/relatie met: Feike Johannes Yntema ca 1809
    - Doeke Jetses Bouma 1778 Irnsum getrouwd/relatie met: Sietske Hendriks Brandsma 23 december 1765 Swichum
    - Johannes Joukes Bouma 7 februari 1813 Wolsum getrouwd/relatie met: Antje Ietes Flapper 17 juli 1812 Westhem
    + (1) Wietske Jacobs Bouma getrouwd/relatie met: Siete Wiebes de Boer