-        Boukes Durks 18 oktober 1793 Tjerkwerd
 -        Fetje Durks de Boer 1 oktober 1795 Blauwhuis
+ (8) Bauke Dirks de Boer 3 januari 1798 Edens getrouwd/relatie met: Waltje Reins Miedema 13 oktober 1804 Burgwerd
 -        Minke Durks de Boer 17 maart 1859 Baburen getrouwd/relatie met: Gerben Jans Jorna 21 maart 1798 Bolsward